"Loading..."

Ceny

Služba osobný lekár pre VIP pacientov

110 € /mesiac

  • - priamy telefonický kontakt na lekára aj po ordinácii
  • - aktívna starostlivosť o pacienta napr. ponuka profylaxie počas epidémií
  • - VIP liečebné a profylaktické terapie
  • - individuálne režimové programy
  • - ostatné výhody ako pri zľavovom ročnom balíku
  • - táto služba je bez zmluvy zo zdravotnou poisťovňou, teda plne hradená pacientom podľa cenníka

Zľavový ročný balík

120 € /12 mesiacov

  • - ceny so zľavou
  • - online objednávanie
  • - možnosť aj pre zmluvných pacientov so zdravotnou poisťovňou

Postup pri chronických nejasných ťažkostiach alebo pri podozrení na chronické formy lymskej boreliózy, chlamydiózy a iných koinfekcií

Pri nejasnostiach v základných informáciách ako sú napríklad možnosti diagnostiky, liečby, služby a pod. je odporúčaná prvá návšteva ako informatívna konzultácia v rozsahu 15-30 minút.

Informatívna konzultácia (každých začatých 15 minút) - 35 €

Ak sú ceny a nasledovný postup pre pacienta jasné, úvodná konzultácia nie je nevyhnutná a pacient sa môže objednať hneď na vstupné dlhé vyšetrenie trvajúce 1 - 1,5 hodiny (s analytickým dotazníkom alebo bez uvedeného dotazníka), v ktorom určí lekár ďalšie potrebné vyšetrenia. Pri ďalšej návšteve (konzultácia) sa zhodnotia všetky nálezy a stanoví sa terapeutický program s budúcimi kontrolami. Každé ďalšie kontrolné návštevy trvajúce cca 1 hod. sú plánované o cca 4-6 týždňov, ale ak má pacient potrebu, medzitým môže prísť na konzultácie.

Bez zľavy So zľavou
Dlhé vyšetrenie (60-90 minút) s analytickým dotazníkom 90 € 75 €
Dlhé vyšetrenie (60-90 minút) bez analytického dotazníka 70 € 55 €
Terapeutický program (na obdobie 4-6 týždňov) 90 € 75 €
Cena tejto návštevy je súčet vyšetrenia + terapeutického programu (napr. 90 € + 90 € alebo 55 € + 75 €)
Zhodnotenie nálezov pri neštandardnej liečbe (iba ak sa nepokračuje terapeutickým programom) 50 € 40 €

Druhy preventívnych prehliadok podľa rozsahu a platieb

Bez zľavy So zľavou
Minimálna
(zhodnotenie laboratórnych výsledkov)
bezplatná
Rozšírená
(cca 60 min., rozsah laboratórnych testov podľa záveru vyšetrenia)
70 € 55 €
Rozšírená s dotazníkom
(cca 90 min., rozsah laboratórnych testov podľa záveru vyšetrenia)
90 € 75 €
So zľavou Bez zľavy
Zdravotná spôsobilosť pre:
- štúdium, brigády 10 € 20 €
- prácu do zamestnania 20 € 35 €
- vedenie motorových vozidiel 20 € 35 €
- športovú činnosť 20 € 35 €
- epidemiologicky závažné činnosti (zdravotný preukaz) 10 € 35 €
- atypické účely 30 € 40 €
- držanie a nosenie strelnej zbrane a streliva (zbrojný preukaz) 30 € 50 €
- pobyt v zahraničí, let liedadlom 20 € 35 €
- absolvovanie špecializačného kurzu 20 € 35 €
Vypísanie tlačiva pre komerčnú poisťovňu 20 € 45 €
Lekárske potvrdenie 8 € 10 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť 10 € 15 €
Vystavenie náhradných tlačív 5 € 7 €
Vystavenie potvrdenia pre potreby súdu 10 € 15 €
Vypísanie tlačiva pre sociálne účely 15 € 35 €
Krátka správa / potvrdenie vydané v cudzom jazyku 35 € 50 €
So zľavou Bez zľavy
Dlhé vyšetrenie (60-90 minút) s analytickým dotazníkom
- celkové mnohosystémové vyšetrenie (anam. + fyz. vyš., nezahŕňa laboratórne vyšetrenia !)
- napr. pri chronických nejasných ťažkostiach, rozšírená preventívna prehliadka, pred protokolárnou liečbou chronických latentných infekcií, pred plánovanou "alternatívnou" liečbou, vyšetrenie nepríslušného pacienta, vstupné vyšetrenie
75 € 90 €
Dlhé vyšetrenie (60-90 minút) bez analytického dotazníka
- celkové mnohosystémové vyšetrenie (anam. + fyz. vyš., nezahŕňa laboratórne vyšetrenia !)
- napr. pri chronických nejasných ťažkostiach, rozšírená preventívna prehliadka, pred protokolárnou liečbou chronických latentných infekcií, pred plánovanou "alternatívnou" liečbou, vyšetrenie nepríslušného pacienta, vstupné vyšetrenie
55 € 70 €
Štandardné vyšetrenie samoplatcu (cca 15-30 minút)
Celkové mnohosystémové vyšetrenie základné
45 € 60 €
Výjazd pre domácu návštevu na žiadosť pacienta
(nezahŕňa cenu vyšetrenia)
30 € 45 €
Informatívna konzultácia
(za každých začatých 15 min. )
35 €
Konzultácia alebo observácia pacienta mimo ordinačného času
(za každých začatých 15 min.)
40 € 50 €
Zhodnotenie nálezov pri neštandardnej liečbe 40 € 50 €
Terapeutický program
(cca na 4-6 týždňov, nezahŕňa investigatívne postupy)
75 € 90 €
Vyšetrenie pred aplikáciou vakcíny nehradenej zo zdravotného poistenia, krátke vyšetrenie (10-15 min.) 10 € 20 €
Administrácia biologického materiálu pre neštandardné vyšetrenie
(balenie, administratíva ...)
10 € 15 €
Rozsiahlejšia administrácia pri neštandardných výkonoch
(napr. balenie, administratíva biologického materiálu ...)
25 € 35 €
Terapia komplexnou individuálnou reguláciou organizmu (K.I.R.O.)
- využitie prírodných výnimočne čistých a aktívnych preparátov (tzv. spagyrických), regulačných molekúl, stimulátorov kmeňových buniek, nanočasticových formúl a iných technologických novostí podľa dostupnosti
(zahŕňa cena liečiv a doplnkov, rozšírené klinické vyšetrenie bez laboratórnych testov, monitor stavu a priebežná analýza výsledkov, manažment individuálneho terapeutického programu, lekárenská adjustácia liečiv, doplnkov a ich aplikácia)
Ceny na vyžiadanie
So zľavou Bez zľavy
Infúzna aplikácia (nezahŕňa ceny pridaných liečiv) 20 € 25 €
Infúzna terapia (infúzna aplikácia + liečivá) 20 € + lieky 25 € + lieky
Veľká ozónová autohemoterapia 45 € 65 €
Malá ozónová autohemoterapia 30 € 40 €
Rektálna ozónová insuflácia 30 € 40 €
Vaginálna ozónová insuflácia 30 € 40 €
Intravenózna aplikácia liečiv (mimo akútnej indikácie) 10 € 15 €
Obstrek (nezahŕňa ceny aplikovaných liečiv) 10 € 15 €
Aplikácia GUNA kolagénovej injekcie 10 € 15 €
Injekčná enzymoterapia (1 procedúra 10 amp) 190 € 260 €
Stanovenie CRP 7 € 10 €
Očkovanie 10 € 10 €
Odbery biol. materiálu na žiadosť pacienta (nezahŕňa ceny lab. vyšetrení) 10 € 15 €
Rozsiahly laboratórny profil na pohlavné ochorenia
(vyše 20 lab. testov schopných diagnostikovať cca 40 pohlavných ochorení)
Ceny na vyžiadanie
Rozsiahly laboratórny profil metabolizmu a stavu orgánov
(vyše 64 testov, z toho 16 doplnkových onkomarkerov), pre porovnanie: v zákonnej preventívnej prehliadke je cca len 20 parametrov a z toho len 3 onkomarkery
Rosiahly profil onkomarkerov (24 druhov)
Ťažké kovy (11 druhov)
So zľavou Bez zľavy
Ster z uretry / pošvy (mimo laboratórnych cien vyšetrení) 8 € 10 €
Zavedenie / výmena permanentného močového katétra 35 € 50 €
Výplach uší 10 € 15 €
Popis EKG 15 € 20 €
Realizácia záznamu EKG 10 € 10 €
Služby antiinfekčnej ochrany
(Služby pre infekčnú ochranu personálu a dezinfekcia priestorov počas a po výkone zdravotníckej služby, napr. pred COVID-19)
Ceny na vyžiadanie