"Loading..."

O nás

Filozofia zamerania našej ambulancie

Zdravotnícke služby našej ambulancie sú orientované odborne a investigatívne, nie na administratívu.

Najčastejšie skupiny pacientov, ktorí vyhľadávajú uvedené investigatívne zameranie ambulancie, sú pacienti

  • s dlhodobými ťažkosťami bez jasnej diagnózy napriek absolvovaniu mnohých vyšetrení a návštev u špecialistov
  • s lymskou boreliózou, chlamydiózou a asociovanými koinfekciami
  • s alternatívnou podpornou liečbou onkologických ochorení
  • so záujmom o integrovanú medicínu (celostný/holistický prístup v liečbe)

Uvedená orientácia ambulancie nevyhnutne vyžaduje odbúranie zaťažujúcej byrokracie, ktorá lekára frustruje, preťažuje na úkor času pre pacientov, na úkor odborného a technologického rozvoja. Využívanie lekára na administratívne výkony (rôzne potvrdenia, posudky, výkazy, výpisy údajov, spracovanie dát, vypisovanie žiadaniek a pod.) je na úrok odbornej kvality, inovatívnej medicíny a je de facto masové nepriame poškodzovanie zdravia populácie, keďže brzdí kvalitu a vývoj.

Preto apelujeme a prosíme pacientov o pochopenie v prípade, že potrebujú od lekára množstvo administratívnych služieb (vypisovanie tlačív pre rôzne poisťovne, kúpeľné liečby, problémové právno-posudkové kauzy...), aby využívali naše služby len ako samoplatca pre výhradne odborné služby. Súčasne môžu mať aj iného zmluvného praktického lekára pre administráciu.

Z toho dôvodu sme nútení motivovať nových pacientov k tomu, aby registrácia u nás nebola kvôli technickej a administratívnej výhodnosti (napr. kvôli vzdialenosti, nižším poplatkom v porovnaní s väčšinou iných ambulancií), ale hlavne pre pacientov, ktorým vyhovuje toto inovatívne zameranie, a ktorí radi podporia využitím našich služieb takto orientovaný ekonomický rozvoj. Napr. nižšie ceny administratívnych výkonov oproti iným ambulanciám zákonite stimulujú migrovanie pacientov do ambulancie pre administratívnu výhodnosť a „vytláčajú“ možnosti pre pacientov, ktorí sa potrebujú liečiť. Je to o to vážnejšie, ak je ambulancia zameraná na stavy, ktorým sa venuje len málo lekárov.

Keďže systém financovania zdravotníctva zatiaľ nepodporuje smer ku kvalite a už vôbec nie inovatívne či investigatívne, akékoľvek uvedené nadštandardné služby musia byť nevyhnutne žiaľ len pre samoplatcov. Bez dostatočného zisku totiž nie je ani motivácia, ale ani možnosť investovať do nových technológií, zariadení či nových medicínskych nápadov. Naše snahy v kampani za takúto podporu zo strany štátu a súkromných subjektov neboli prijaté. Preto nás mrzí, že sme zatiaľ odkázaní ponechať finančné bremeno na pacientov. V prípade, že by sa opätovne zorganizovala dostatočná sila verejného záujmu to riešiť, radi obnovíme pozastavené aktivity.